ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Voor de verkoop en levering van diensten en producten door ProfitX2 BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Italiëlei 114 en ondernemingsnummer 0767.546.548.

 

DEEL 1 – ALGEMEEN

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail ofwel via een online Proposal.
 2. Dienst: de diensten die wij leveren en die de Klant
 3. Dienstverlener: ProfitX2 BVBA
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 1. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de ondertekening van de overeenkomst.
 2. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden
 3. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en de
 4. Producten: de offline en online cursussen en producten die wij verkopen, zowel via de website als
 5. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 • In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en

 

 • Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

 

 • De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

 

 • Het aanbod van de Dienstverlener wordt steeds uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

 

 • De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende

 

 • De Dienstverlener kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage

 

 • Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant- consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

 

Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 7 werkdagen na factuurdatum.

 

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE SAMENWERKING

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

 

 • De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en trajecten

 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het geven van business- en salesadvies in de breedste zin van het woord.

 

Tijdens het intakegesprek zullen de Klant en de Dienstverlener in samenspraak overeenkomen welke topics behandelt zullen worden.

 

Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som, tenzij andere

betalingstermijnen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

 

 • Nadat partijen tot een akkoord zijn gekomen, zal de Klant een overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst heeft voorrang op de bepalingen uit de algemene voorwaarden.Deze overeenkomst kan zowel op papier als online aangeboden en ondertekend worden.

 

 • De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de

 

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

 

 • De Dienstverlener kan zijn werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk

 

 • Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 

 • De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn

 

Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend.

 

 

Artikel 5 – vergoeding:

 

5.1.  Algemeen

 

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen traject of product.

 

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

 

5.2.  Facturatie en betaling

 

 • Indien er geen betaling via domiciliëring is afgesproken, zal de Klant het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer bij BNP Paribas Fortis - BIC: GEBABEBB - IBAN: BE13 0019 0663 5939 van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer. De factuur dient te worden betaald binnen de 7

 

 • Indien de Klant in overeenkomst met de Dienstverlener in termijnen betaalt en de Klant verzuimt om te betalen binnen de gestelde termijn, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort

 

 • Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding

 

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

 

 • De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen hoe lang het traject zal

 

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

 

Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft hij/zij geen enkel recht op enige terugbetaling.

 

 • De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar zijn diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 

 • De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

 

 • De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen

 

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING

OP DE VERKOOP VAN E-BOOKS, ONLINE CURSUSSEN,

WORKSHOPS EN PRODUCTEN

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 

 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 werkdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te

 

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

 

 • Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze

 

Artikel 9 – Betwistingen

 

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener.

Indien van een gebrek van een fysiek product later melding zou worden gemaakt, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 10 – Gebruik van online trainingen

 

 • Toegang tot de online trainingen is strikt persoonlijk per gebruiker. De toegang tot de online training of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met

 • Indien gebruik wordt gemaakt van een online platform voor de toegang tot de online trainingen, mogen de toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens niet gedeeld worden met derden. De toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk per gebruiker.

 • Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd

 • Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat hij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd

 • In de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant wordt bepaalt hoe lang de online training beschikbaar blijft en wanneer de toegang wordt

 • De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt hij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de

 • De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de

DEEL 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING

OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN

VAN DE DIENSTVERLENER

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

 • Overmacht

 

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer hij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan zijn contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

 

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

11.2.  Relaties met derden

 

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.3.  Contractuele tekortkomingen

 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u hem schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.4.  Technische problemen platformen

 

Indien de online trainingen beschikbaar worden gesteld via een platform, kan de Dienstverlener de operationaliteit van deze platformen niet garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de platformen en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

11.5.  Online platform

 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de online platformen. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

11.6.  Eigen verantwoordelijkheid klant

 

De Dienstverlener begeleidt de klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de klant zelf maakt tijdens het traject.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht

 

 • Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en

 • De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, niet exclusief, niet sub- licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. Het gebruik is persoonlijk voor iedere gebruiker waarvoor de Klant het gebruiksrecht heeft aangeschaft bij de

 • Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Een licentie kan slechts door één persoon gebruikt worden en kan nietovergedragen worden aan

 • Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 13 – Gegevensverwerking

 

 • De Dienstverlener zal enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn

 • Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken.

 • In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt hij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te

Artikel 14– Geheimhouding

 

 • Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat hij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen

 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen zijn uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,

 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,

 • Partijen informatie dienen mee te delen in het kader van hun verdediging in een gerechtelijke procedure of

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

 • Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

 • De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: wins, fails, foto’s, …) kan delen op sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar

Artikel 15 – Algemeen

 

 • Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

 • Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige

 • Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen